top of page
  • Verloskundigen Oosterpark

COVID-19 Coronavirus en zwangerschap

For English; scroll down. Nu in Nederland het COVID-19 (Corona)virus bij meerdere personen. We willen hier graag een aantal vragen beantwoorden maar voor meer complete en altijd up-to-date informatie verwijzen we naar de website van het RIVM.


Ik ben niet fit en verkouden. Is er kans dat ik besmet ben met het Coronavirus?

- Heb je koorts (minimaal 38,0 graden) EN

- heb je last van hoesten OF kortademigheid

- ben je de afgelopen 14 dagen in een gebied geweest waar Corona heerst OF heb je de afgelopen 14 dagen direct contact gehad met iemand met een bevestigd Corona-infectie?

Neem telefonisch contact op met je huisarts. Zij of hij zal aan de hand van verdere vragen inschatten of diagnostiek naar Corona nodig is. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd door de GGD. Kom niet zonder overleg naar de huisartsen- of verloskundigenpraktijk toe.


Hoe kan ik mijzelf beschermen tegen het Coronavirus?

Algemene hygiene in tijden van een griepgolf blijken ook nu het beste te werken:

- was je handen regelmatig

- hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- gebruik papieren zakdoekjes

NB het gebruik van gewone mondkapjes blijkt blijkt voor niet-zorgverleners niet effectief!


Ik ben zwanger. Moet ik mij extra zorgen maken over het Coronavirus?

Nee. Een infectie met het nieuwe Coronavirus heeft bij zwangeren hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Uit recent, kleinschalige onderzoek blijkt dat het virus niet via de placenta / navelstreng aan de baby wordt overgedragen. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen. Langdurige hoge koorts kan wel effect hebben op de zwangerschap, daarom adviseren we koorts met paracetamol te bestrijden.


Now that the COVID-19 (Corona) virus has been diagnosed in several people in the Netherlands, the need for information, also among pregnant women, is high. We would like to answer a few questions here, but for more complete and always up-to-date information, we refer you to the RIVM website. I don't feel well fit and have a cold. Is there a chance that I am infected with Corona? - do you have a fever (at least 38.0 degrees) AND - do you suffer from cough OR shortness of breath - have you recently (last 14 days) been in an area where Corona is endemic OR have you been in direct contact with someone with a confirmed Corona infection in the last 14 days? Contact your doctor by telephone. She or he will ask further questions to assess whether further diagnostics are needed. This diagnosis on Corona is performed by the GGD. Do not come to the GP or midwifery practice in person without consultation. How can I protect myself against the Corona virus? General hygiene in times of flu prove to be most effective: - wash your hands regularly - cough and sneeze in the inside of the elbow - use paper tissues NB the use of ordinary mouth caps appears to be ineffective for non-caregivers! I am pregnant. Do I have to worry extra about the Corona virus? No. An infection with the new Coronavirus has the same course for pregnant women as for women who are not pregnant. Recent, small-scale research shows that the virus is not transmitted to the baby via the placenta / umbilical cord. As far as is known, there is no increased risk of miscarriage or birth defects. Prolonged high fever can have an effect on pregnancy, so we recommend to use paracetamol to lower your temperature.

bottom of page