• Verloskundigen Oosterpark

Noodalarm geboortezorg!

For English; scroll down

Minister van Ark wil op korte termijn de bekostiging van de geboortezorg radicaal veranderen! Door integrale bekostiging zal het hele budget voor geboortezorg bij één zorgaanbieder terecht komen. Ziekenhuizen hebben een heel sterke lobby in Den Haag en bij de zorgverzekeraars. Veel sterker dan kleine verloskundepraktijken in de wijk. Het budget zal bij de ziekenhuizen terecht komen. En daarmee wordt de toekomst van de verloskunde zoals wij die kennen heel onzeker. Vrijgevestigde praktijken in de wijk zullen verdwijnen en daarmee de keuzevrijheid voor aanstaande ouders. Om een praktijk te kiezen die bij ze past. Om te bevallen waar & hoe ze willen.

Er is geen enkel bewijs voor verbetering van kwaliteit van zorg door integrale bekostiging. Sterker nog; de inrichting van de Nederlandse geboortezorg met haar vrijgevestigde verloskundigen èn gebortezorgtcollega's in het ziekenhuis heeft zich meermaals bewezen. Kortom; dit besluit van minister van Ark is ongegrond en komt te vroeg. Lees meer en teken de petitie op www.noodalarmgeboortezorg.nl. Deel jouw ervaring met de eerstelijns verloskundige zorg, gebruik #mijneerstelijn en vertel waarom deze behouden moet worden.

Minister van Ark wants to radically change the funding of obstetric care in the short term! Through integrated funding, the entire budget for obstetric care will end up with just one care provider. Hospitals have a very strong lobby in The Hague and with health insurers. Much stronger than small midwifery practices in the neighborhood. And that makes the future of midwifery as we know it very uncertain. Independent practices in the neighborhood will disappear and with it the freedom of choice for parents-to-be. To choose a practice that suits them. To deliver where & how they want.

There is no evidence whatsoever of improving the quality of care through integrated funding. In fact; the organization of Dutch obstetric care with its independent midwives and birth care colleagues in the hospital has proven itself several times. In short; Minister van Ark's decision is unfounded and is premature. Read more and sign the petition at www.noodalarmgeboortezorg.nl. (Dutch only) Share your experience with your primary midwife, use #mijneerstelijn and explain why it should be kept.